ఈసా అల్-మసీహ్–>

ఈసా అల్-మసీహ్ అల్లాహ్ సన్నిధిలోనుండి మానవునిగా అలాగే ప్రత్యేకమైన ప్రవక్తగా ఈలోకానికి వచ్చిన అల్లాహ్ యొక్క వాక్కు [కలాముల్లాహ్]. ఈసా అల్-మసీహ్ కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన వివరాలను క్రింది వ్యాసాలలో చదివి తెలిసుకోగలరు… మసీహ్ మొదటి ఆగమనానికి గల కారణాలు మసీహ్ నందు యూదేతరులు పొందే మేళ్ళు ఈసా మరణం ఎందుకు?!


November 8, 2019 0