పామర ప్రవక్త

బైబిలు వాక్యము “మరియునీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెప్పి అక్షరములు తెలియనివానికి దానిని అప్పగించును అతడు అక్షరములు నాకు తెలియవనును.” (యెషయా.29:12) దావా ప్రచారకుల వాదన …to be continued –>


December 30, 2019 0