క్రైస్తవ్యం

ఈసా అల్-మసీహ్

పౌలు “అబద్ధ ప్రవక్త”

పరిశుద్ధ గ్రంథము

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *