బైబిల్లో ముహమ్మద్—>

బైబిలులో ఇస్లాము మత ప్రవక్త ముహమ్మదుగారి యొక్క ఆగమనాన్ని గూర్చిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయన్నది ముస్లీముల అచంచల విశ్వాసం మరియు దావాప్రచారకుల అలుపెరగని ప్రకటన.

అయితే, “బైబిల్లో ముహమ్మద్” అన్న ఈ ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని గురించి బైబిలు మరియు ఖురాను గ్రంథాలు ఏమని బోధిస్తున్నాయి…?

పై ప్రశ్నకు క్రింది వ్యాసాలలో లేఖనాధారమైన విశ్లేషాత్మక వివరణ విపులంగా మీముందుంచబడింది. పరిశీలించి సరియైన నిర్ణయానికి రండి…

భవిశ్యవాణి

మోషేవంటి ప్రవక్త

షూలమ్మీతి ప్రియుడు

పామర ప్రవక్త

ఆ ప్రవక్త

వేరొక ఆదరణకర్త

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *