Category: ప్రశ్నలు

పునరుత్థానము: ముస్లీం సందేహాలు

క్రైస్తవ విశ్వాసానికి మూలరాయి క్రీస్తు సిలువయాగం. దాని పర్యవసానంగా మరణం పై సంభవించిన విజయమే పునరుత్థానానికి నాంది! బైబిల్ లోని పునరుత్థానాన్ని గురించి ఒక ముస్లీం దావా ప్రచారకుడు కొన్ని ప్రశ్నలను లేవనెత్తాడు. ఆ ప్రశ్నలను పరిశీలించి చూసాము. అవన్నీ అర్థవంతమైన ప్రశ్నలే. సంపూర్ణ దైవగ్రంథమైన బైబిల్ ప్రకటిస్తున్న పునరుత్థానాన్ని గురించి క్రైస్తవ విశ్వాసానికి వెలుపల ఉన్న ఏవ్యక్తికైనా రావలసిన ప్రశ్నలవి. అవి సత్తువ కలిగిన ప్రశ్నలు, వాటికి సత్తువ కలిగిన జవాబులే కావాలి! ఇక ప్రశ్నలను…
Read more


April 19, 2021 0

క్షమాపణ: యేసుకు ముందు & తరువాత?

క్షమాపణ దేవుడు సార్వభౌముడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడు. ఆయన తాను కోరుకుంటే ఏ మానవుని పాపాలనైనా అలవోకగా క్షమించి మోక్షాన్ని ప్రసాధించటానికి ఆయనకు అడ్డేమైన ఉందా…? ఉంది! అది దేవుని న్యాయతత్వం. దేవుడు తన స్వభావ లక్షణాలకు వ్యతిరేకంగా ఏమీ చేయడు, చేయజాలడు. న్యాయం మరియు నీతి అన్నవి దేవుని నైతిక స్వభావాలు. పాపం లేక అన్యాయం చేసిన మానవులను దేవుడు తన న్యాయ తత్వానికి వేరుగా లేక వ్యతిరేకంగా క్షమించడు. దేవుని న్యాయ తత్వాన్ని తృప్తిపరచకుండా పాపులను…
Read more


February 13, 2021 6

ఇస్లాంలో చిక్కుముడులు

ముస్లీంల విశ్వాసమైన ఇస్లాంలో తేల్చుకోజాలని అనేక చిక్కుముడులున్నాయి. వాటిని కప్పిపెడుతూ మతమార్పిడులకొరకు క్రైస్తవ విశ్వాసంలోని మర్మాలను తప్పుబట్టే ప్రయత్నాలను దావా ప్రచారకులు అనేక విధాలుగా చేస్తూ అమాయక క్రైస్తవులను అలాగే ముస్లీములను మోసం చేస్తూ తప్పు మార్గం పట్టిస్తున్నారు. ముస్లీం దావా ప్రచారకుల మోసాలను అడ్డుకునేందుకు సహాయకరంగా ఇస్లాంలోని అతర్క అంశాలలో అలాగే పరస్పర వ్యతిరేక విశ్వాసాలలోని కొన్ని ఈ వ్యాసంలో మీముందు ఉంచుతున్నాము. అల్లాహ్ గురించి (1) సృష్టిని ప్రారంభించకముందు అల్లాహ్ తప్ప మరెవరు లేరు…
Read more


December 25, 2020 0

కుక్కకాటుకు చెప్పుదెబ్బ

క్రైస్తవులను క్రైస్తవ విశ్వాసాలను కించపరిచే విధంగా కొందరు ముస్లీంలు ముఖ్యంగా దావా ప్రచారకులు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తుంటారు. అలాంటివారి మాటలలోని అజ్ఙానాన్ని అలాగే ద్వంద్వ నీతిని బహిర్గతం చేసే ప్రతిస్పందనను క్రింది సంకలనములో చూడవచ్చు. ముస్లీం: ఏసువారు మంచి ‘గొర్రెల’ కాపరి. దేవునికి స్తోత్రం. క్రైస్తవుడు: ముహమ్మద్ గారు ‘బక్రాలకు’ తగిన మకరీన్. అల్‌హమ్‌దులిల్లా! ముస్లీం: మీరు యేసును దేవుడు అంటూ ఆరాధిస్తారు కనుక మీరు బహుదైవారాధికులు.క్రైస్తవుడు: మీరేమో నల్లరాయి వైపు [ముక్కలైన ఉల్కకు] సాగిలపడి దానికి ముద్దుపెట్టి…
Read more


December 19, 2020 0

వివాహాలు

బైబిల్ ప్రవక్తల పరంపరద్వారా మానవాళికి అందించబడిన తవ్రాత్, జబూర్, ఇంజీల్ వంటి దైవగ్రంథాలతోకూడిన సంపూర్ణ దైవగ్రంథం బైబిల్ బోధ ప్రకారం స్త్రీపురుషులమధ్య వివాహ బాంధవ్యాన్ని ప్రభువైన దేవుడే రూపకల్పన చేశాడు. వివాహ బాంధవ్యం ఒకే పురుషుడు మరియు ఒకే స్త్రీ మధ్య అన్నది ప్రభువైన దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన ప్రారంభ సంకల్పం. పాపప్రవేశముద్వారా సంభవించిన మానవ పతనము తరువాత ఒక పురుషుడు అనేక మంది స్త్రీలను వివాహము చేసుకోవటం ప్రారంభమైంది. ఆ రకమైన పతన స్థితి తన…
Read more


December 7, 2020 0

ప్రశ్నలు

ఈస్లాం ను గురించి అలాగే ముస్లీములు, ముస్లీముల ధార్మిక గ్రంథము ఖురాను, ఖురానులోని అల్లాహ్, మరియు ఇస్లాము మత ప్రవక్త ముహమ్మదును గురించిన ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అనేకం ఉన్నాయి. వాటిలోని కొన్ని ఈ వెబ్సైటుద్వారా మీముందు ఉంచుతున్నాము. ముస్లీములకు 30 ప్రశ్నలు… ఒక ముస్లీము కొచ్చిన క్లిష్ట సందేహం… అల్లాహ్ కు భవిశ్యత్తు ముందే తెలుసా? ఖగోళ గందరగోళం… అబ్రహాము బలి: ఇస్సాకా లేక ఇష్మాయేలా?


August 11, 2020 0

అల్లాహ్ కు భవిశ్యత్తు ముందే తెలుసా…?

క్రింది వ్యాసం ఒక ముస్లీముకొచ్చిన క్లిష్ట సందేహానికి క్రైస్తవ వివరణ. క్రైస్తవ దృక్కోణములో ధార్మికపద నిర్వచనాలు దేవుడు/సృష్టికర్త: సామాన్య లక్షణాలతో కూడిన నిర్వచనము ప్రకారం దేవుడు సర్వవ్యాప్తి, సర్వజ్ఙాని, మరియు సర్వశక్తిమంతుడు. తాత్విక లక్షణాలతోకూడిన నిర్వచనము ప్రకారము దేవుడు నిత్యుడు, అనంతుడు, మరియు అద్వితీయుడు. నైతిక లక్షణాలతోకూడిన నిర్వచనము ప్రకారం దేవుడు పరిశుద్ధుడు, న్యాయవర్తనుడు, మరియు ప్రేమామయుడు.  సర్వజ్ఙానం: తెలియదగినదంతా తెలుసుకొని వుండటం. తెలియదగినదంతా దేవునికి తెలిసు. కాని, తెలియజాలనిది దేవునికికూడా తెలియదు. మరొక నిజమైన దేవున్ని…
Read more


May 23, 2020 0

ఈసా మరణం ఎందుకు?!

అస్సలాంవలేకుం! సృష్టికర్త మహోన్నత నామములో మీకు శుభము, సమాధానము, సత్యము, మోక్షము కలుగును గాక! ప్రపంచములోని క్రైస్తవులు ముఖ్యముగా సంపూర్ణ దైవగ్రంథమైన బైబిలును విశ్వసించే వారు బైబిలులోని సందేశాన్ని ఆధారం చేసుకొని ప్రతి సంవత్సరము ఏప్రెలు మాసములో రెండు దినాలను ప్రత్యేకమైన దినాలుగా గుర్తించి వాటిని శ్రద్ధాభక్తులతో గడుపుతుంటారు.  ఈ రెండు దినాలు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు [ఈసామసీహ్] వారి శ్రమలతోకూడిన మరణమును అటుతరువాత ఆయన పునరుత్థానమును అంటే మరణాన్ని జయించి ఆయన తిరిగి లేచిన సందర్భాలను పురస్కరించుకొని…
Read more


April 14, 2020 1

ఖురాన్ సమస్యలు

పెరుగుతున్న ప్రశ్నలు…కరువైన జవాబులు ప్రియమైన ముస్లీం పాఠకులకు ఈసా అల్-మసీహ్ [యేసు క్రీస్తు] వారి నామములో, అస్సలాం వలేకుం! అల్లాహ్ [దేవుడు] మిమ్ములను దీవించునుగాక! ఈ విభాగములోని ప్రశ్నలు మీకు ఆశ్చర్యాన్ని విస్మయాన్ని కలిగించవచ్చు. ఇక్కడ అడగబడిన ప్రశ్నలలో చాలా వరకు మీరు ఎప్పుడు విననని ప్రశ్నలుండే అవకాశముంది. ప్రశ్నల విశయములో మీకు అభ్యంతరమున్నా లేక వివరణ కావలసినా దయచేసి మాకు వ్రాయండి. ముస్లీంలను గాని లేక ముస్లీంల మతవిశ్వాసాన్ని గాని కించపరచే ఉద్దేశము మాకు లేదు.…
Read more


November 12, 2019 4

అబ్రహాము బలి: ఇస్సాకా లేక ఇష్మాయేలా?

రమారమి 4370 సంవత్సరాల క్రితం [2350 క్రీ.పూ.] జలప్రళయము సంభవించి నోవహు కుటుంభము తప్ప మానవజాతి అంతా తుడిచిపెట్టుకు పోయింది. జలప్రళయము నిమ్మళించిన తదుపరి భూమిపై మనుషులు తిరిగి విస్తరించడం ప్రారంభమైంది. దాదాపు 350 సంవత్సరాల తరువాత ప్రభువైన దేవుడు మానవులలోనుండి అబ్రహామును ఎన్నుకొని ప్రవక్తగా ఏర్పరచుకొని మానవాళి నిమిత్తము తాను సంకల్పించిన ప్రణాళికలో ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రను పోశించేందుకు ఆయనను ప్రత్యేకపరచుకున్నాడు (ఆదికాండము.12:1-4).  అబ్రహాముకు ముగ్గురు భార్యల ద్వారా ఎనిమిదిమంది కుమారులు కలిగారు. అందులో మొదటిభార్య…
Read more


November 8, 2019 0