అవిశ్వాసి అపనిందల ప్రశ్నలు

అపనిందల ప్రశ్నలు _____________ “సోదరీ, సోదరులైన ప్రపంచ క్రైస్తవ బోధకులారా!విశ్వాసులారా!! …నేను బైబిల్ చదవగా (మత్తయి 26:24,28,56 మార్కు9:12,13 లూకా24:25-27,44-48 అ; కార్య3:8,10:43 &1వ కోరింథీ15:3-5) లలో చెప్పిన మారుమనస్సు, పాపక్షమాపన, చనిపోయి లేచుట అను విషయాలు గురించి సమస్త ప్రవక్తలు ముందే రాసారని, చెప్పారని ఉంది. అయితే (ఆది-మలాకి వరకు) యే ఒక్క ప్రవక్త ఒక్క చోటగాని, ఒక్కమాటగాని చెప్పిన దాఖలాలు లేవు. ఎక్కడా ఒక్కలేఖనం లేదు. దేవుని వాక్కు అసలే లేదు.అయితే నాలాంటివాడు మిమ్ములను…
Read more


July 10, 2019 0