ఖుర్’ఆన్

ఖుర్’ఆన్ వాస్తవాలు ముస్లీములు ముఖ్యంగా దావా ప్రచారకులు తాము విశ్వసించే ఇస్లామీయ ధార్మిక గ్రంథమైన ఖురాను గత 1400 సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఏమార్పులకు గురికాలేదు అని విశ్వసించటమేగాక తమ విశ్వాసాన్ని శాయాశక్తులా ఇతరులనుకూడా నమ్మబలికేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఈ ప్రయత్నములో “ఖురానులోని వాక్యాలలో, పదాలలో, ఇంకా అక్షరాలలో కూడా ఏ మార్పూ లేదు అంతేకాదు ప్రపంచములోని అన్ని స్థాలాలలో ఒకే ఖురాను ఉంది” అంటూ వీరావేశంతో గొంతుచించుకొని మరీ ప్రకటిస్తుంటారు. చాలావరకు ఈ రకమైన వీరవిశ్వాసానికి గల కారణం…
Read more


July 24, 2020 0