సజీవ సాక్ష్యాలు

మతమునుండి మార్గములోకి (17) సహోదరుడు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రహీం గారి సాక్ష్యం… (16) సహోదరుడు షేఖ్ మఖ్బూల్ గారి సాక్ష్యం… (15) సహోదరి సుల్తానబేగం గారి సాక్ష్యం… (14) సహోదరి ఫాతిమా గారి సాక్ష్యం… (13) సహోదరుడు బురాన్ అలి గారి సాక్ష్యం (12) సహోదరుడు అహ్మద్ షేక్ గారి సాక్ష్యం (11) సహోదరుడు షేక్ జానిగారి సాక్ష్యం (10) సహోదరుడు ఇబ్రహీం సాక్ష్యం… (9) సహోదరి నజీమున్నీసాబేగం గారి సాక్ష్యం… (8) బ్రదర్ అజాజ్ గారి…
Read more


August 16, 2020 0