గ్రంథాలు

గ్రంథాలు

October 27, 2019 Uncategorized 0

ధార్మిక గ్రంథాలలో అతి ప్రాముఖ్యమైనవి బైబిలు మరియు ఖురాను. ప్రపంచ జనాభాలోని అరవై శాతం ప్రజలు ఈ రెండు గ్రంథాలను ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలుగా లెక్కించి ఈ గ్రంథాలకు ప్రత్యేక స్థానాన్ని యిస్తున్నారు.

బైబిలు మరియు ఖురాను గ్రంథాలే ప్రపంచ ప్రజలను అత్యధికంగా ఎన్నో విధాలుగా ప్రభావితం చేసిన ధార్మిక గ్రంథాలు.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *