ఈసా అల్-మసీహ్–>

ఈసా అల్-మసీహ్–>

November 8, 2019 ఈసా అల్-మసీహ్ 0

ఈసా అల్-మసీహ్ అల్లాహ్ సన్నిధిలోనుండి మానవునిగా అలాగే ప్రత్యేకమైన ప్రవక్తగా ఈలోకానికి వచ్చిన అల్లాహ్ యొక్క వాక్కు [కలాముల్లాహ్]. ఈసా అల్-మసీహ్ కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన వివరాలను క్రింది వ్యాసాలలో చదివి తెలిసుకోగలరు…

మసీహ్ మొదటి ఆగమనానికి గల కారణాలు

మసీహ్ నందు యూదేతరులు పొందే మేళ్ళు

ఈసా మరణం ఎందుకు?!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *