ఖురాన్ అజ్ఙానం Vs. బైబిల్ విజ్ఙానం

1. మానవ జాతిలోని ప్రథమ స్త్రీ హవ్వ సృష్టించబడిన విధానం ఖురానుకు తెలియదు. కాని, సంపూర్ణ దైవగ్రంథం బైబిల్ కు తెలుసు! [ఆదికాండము.2:21-22] 2. ఆదాముకు తప్ప మానవులందరికి తల్లి అయిన మొదటి స్త్రీ పేరు ఖురానుకు తెలియదు.కాని, సంపూర్ణ దైవగ్రంథం బైబిల్ కు తెలుసు! [ఆదికాండము.4:1] 3. మానవ చరిత్రలోని మొదటి జంటకు జన్మించిన మొదటి యిద్దరు కుమారుల పేర్లు ఖురానుకు తెలియదు.కాని, సంపూర్ణ దైవగ్రంథం బైబిల్ కు తెలుసు! [ఆదికాండము.4:1-2] 4. మొదటి జంట…
Read more


February 4, 2022 1