స్త్రీలు: ఇస్లాం Vs. క్రైస్తవ్యం

ఇస్లాంలో స్త్రీలు ఇస్లాంలో స్త్రీల పాత్ర స్థాయిలు ప్రత్యేకమైనవి. స్త్రీపురుషుల మధ్య వైవిధ్యం ప్రస్పుటంగా కనిపించటమేగాక అది ఎప్పటికి పూరించలేనిది మరియు నిత్యత్వమంతా కొనసాగేది. ఖురాన్ బోధ ప్రకారం: (1) మొదటి మానవుడైన ఆదాముకు తప్ప మానవులందరికి తల్లిగా లెక్కించబడే మొట్టమొదట సృష్టించబడిన స్త్రీ పేరు లేదు! [ఖుర్’ఆన్ 2:35](2) మెస్సయ్య అయిన యేసు వారి తల్లి పేరు తప్ప వేరే యే స్త్రీ పేరు పేర్కొనబడలేదు! [ఖుర్’ఆన్ 3:42](3) ప్రవక్తలలోని ఒక్క స్త్రీనైనా గుర్తించలేదు! (4)…
Read more


February 17, 2021 0