Category: ముహమ్మదు

ముహమ్మద్ & అయిషా

ఇస్లామీయ గ్రంథాలు తెలియచేస్తున్న ప్రకారం*, ఇస్లాం ప్రవక్త ముహమ్మద్ తాను 50 యేండ్ల వయస్సులో ఉండగా 6 సంవత్సరాల అయిషా అనే అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. కాని, ఆ అమ్మాయికి 9 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చిన తరువాతే ముహమ్మద్ గారు ఆమెతో వైవాహిక జీవితాన్ని మొదలు పెట్టాడు. *{[సహిహ్ అల్-బుఖారి, వాల్యూం 5, బుక్ 58, నంబర్ 234 & వాల్యూం 9, బుక్ 87, నంబర్ 140,139 & వాల్యూం 7, బుక్ 62, నంబర్…
Read more


April 4, 2021 0

ప్రవక్తలు Vs. ముహమ్మద్

సృష్టికర్త ప్రత్యక్షతలను పొందుతు, ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ, మానవాళికి దైవ సందేశాలను అందించేవారే ప్రవక్తలు. ప్రవక్తల పరంపర మూడు దఫాలుగా మానవాళికి అందించబడింది. మొదటి పరంపర అబ్రహాముతో మొదలై యోసేపు వరకు నిరాటంకంగా కొనసాగింది. రెండవది, మోషేతో మొదలై మలాకి వరకు కొనసాగింది. మూడవది మరియు చివరిది అయిన నిజప్రవక్తల పరంపర యేసుక్రీస్తుతో మొదలై యేసు శిష్యుడైన యోహానుతో అంతమైంది. ఈ నిజప్రవక్తల పరంపర ముగిసిన తదుపరికూడా చరిత్రలో అనేక మంది వ్యక్తులు, సంస్కర్తలు, నాయకులు, మతబోధకులు…
Read more


February 22, 2021 0

ముహమ్మద్ & జైనాబ్

నేపథ్యం ముహమ్మద్ భార్య ఖదీజ సంతలో జైద్ (ఇబ్న్ హరిథ) అనే ఒక బానిస యువకుని కొని తన భర్త అయిన ముహమ్మద్ కు బహుమానంగా యిచ్చింది. ముహమ్మద్ తనకన్నా పది సంవత్సరాలు చిన్నవాడైన ఆ బానిస యువకుని యిష్టపడి ఖదిజను ఒప్పించి కాబాలో అందరిముందు తమ దత్తపుత్రునిగా చేసుకున్నాడు. దాన్ని బట్టి, అది మొదలుకొని ఆ యువకుడు జైద్ ఇబ్న్ ముహమ్మద్ గా పిలువబడ్డాడు. ఖదిజ చనిపోయిన తరువాత ముహమ్మద్ మదీనాకు వలస వెళ్ళి అక్కడ…
Read more


December 7, 2020 0

ముహమ్మద్ Vs. ఈసా

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద మాతాలు క్రైస్తవ్యం మరియు ఇస్లాం. మొదటిస్థానంలో ఉన్న క్రైస్తవ్యం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుద్వారా స్థాపించబడి ఆయననే మాదిరిగా కలిగి విస్తరిస్తున్నది. రెండవస్థానంలోని ఇస్లాం ముస్లీం ప్రవక్త ముహమ్మద్ ద్వారా స్థాపించబడి ఆయననే మాదిరిగా కలిగి విస్తరిస్తున్నది. ఈ రెండు మతాలలో అనేక వైవిధ్యాలుండటమేగాక వాటి స్థాపకుల మధ్య కూడా అనేక భేదాలున్నాయి. ఆ భేదాలే రెండు మతాలను/మార్గాలను విభజించటమేగాక రెండింటి గమ్యాలుకూడా వేరువేరు అన్న సత్యాన్ని నిర్దేశిస్థున్నాయి. ఆ భేదాలలోని కొన్ని క్రింద యివ్వబడినవి.…
Read more


August 5, 2020 0

చరిత్రలో ముహమ్మద్

మానవ సంస్కృతి మరియు అభివృద్ది దిశను అనూహ్యంగా ప్రభావితం చేసి చరిత్రకెక్కిన వారు కొద్దిమందే. అలాంటివారిలో పేర్కొనదగిన వ్యక్తి ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లా. ఆరవ శతాబ్దం చివరలో [570 క్రీ.శ.] అరేబియాలోని ఖురేషి అనబడిన ఒక ప్రధానమైన తెగలోని బాను హషిం అనే వంశములో అబ్దుల్లా మరియు అమీనాలకు జన్మించిన ఏకైక కుమారుడు ముహమ్మద్.      ముహమ్మదు జననానికి ఆరునెలల ముందు తండ్రి అబ్దుల్లా బిన్ ముత్తాలిబ్ మరణించాడు. ముహమ్మదుకు ఆరు సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చినప్పుడు…
Read more


May 22, 2020 0

వేరొక ఆదరణకర్త

“నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీయొద్ద ఎల్లప్పుడు నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను, అనగా సత్యస్వరూపియగు ఆత్మను మీకనుగ్రహించును. లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతో కూడ నివసించును, మీలో ఉండును. మిమ్మును అనాథలనుగా విడువను, మీ యొద్దకు వత్తును. కొంతకాలమైన తరువాత లోకము నన్ను మరి ఎన్నడును చూడదు; అయితే మీరు నన్ను చూతురు. నేను జీవించుచున్నాను గనుక మీరును జీవింతురు. ” (యోహాను.14:16-19) “తండ్రియొద్దనుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబోవు…
Read more


December 30, 2019 0

ఆ ప్రవక్త

“నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేము నుండి యాజకులను లేవీయులను యోహానునొద్దకు పంపినప్పుడు అతడిచ్చిన సాక్ష్యమిదే. అతడు ఎరుగననక ఒప్పుకొనెను; క్రీస్తును కానని ఒప్పుకొనెను. కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. నీవు ఆ ప్రవక్తవా అని అడుగగా కానని ఉత్తరమిచ్చెను. కాబట్టి వారు నీవెవరవు? మమ్ము పంపినవారికి మేము ఉత్తరమియ్యవలెను గనుక నిన్నుగూర్చి నీవేమి చెప్పుకొనుచున్నావని అతని నడిగిరి. అందు కతడు ప్రవక్తయైన యెషయా చెప్పినట్టు నేను ప్రభువు త్రోవ సరాళముచేయుడి అని అరణ్యములో ఎలుగెత్తి…
Read more


December 30, 2019 0

పామర ప్రవక్త

బైబిలు వాక్యము “మరియునీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెప్పి అక్షరములు తెలియనివానికి దానిని అప్పగించును అతడు అక్షరములు నాకు తెలియవనును.” (యెషయా.29:12) దావా ప్రచారకుల వాదన …to be continued –>


December 30, 2019 0

భవిశ్యవాణి

మానవాళికి ఆదినుండి అంతమువరకు యిహలోకానికి మరియు పరలోకానికి సంపూర్ణంగా సరిపడే విధంగా దేవుని తరపున అనుగ్రహించబడిన ప్రత్యక్షత పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిలు. ప్రారంభ ప్రత్యక్షతగా పాతనిబంధన గ్రంథం (యూదు లేఖనాలు) అంతిమ ప్రత్యక్షతగా క్రొత్తనిబంధన గ్రంథం (క్రైస్తవ లేఖనాలు) మానవాళికి దైవసందేశంగా అందించబడ్డాయి. ఈ రెండు నిబంధన గ్రంథాలను లేక లేఖన గ్రంథాలను కలిపి పరిశుద్ధ గ్రంథం (బైబిలు) అని పేర్కొంటారు. ఈ కారణాన్నిబట్టి బైబిలు సంపూర్ణ దైవగ్రంథము అని నిర్ధారించబడింది. బైబిలు గ్రంథం దాదాపు నలభైమంది…
Read more


December 30, 2019 0

షూలమ్మీతి ప్రియుడు

తోరా [తవ్రాత్] “అతని నోరు అతిమధురము. అతడు అతికాంక్షణీయుడు యెరూషలేము కూమార్తెలారా, ఇతడే నా ప్రియుడు ఇతడే నా స్నేహితుడు.” (పరమగీతము 5:16) దావా ప్రచారకుల వాదన బైబిలులో ముహమ్మదు ఉన్నాడంటూ చెప్పే మాటలు: “పై వాక్యంలోని ‘అతికాంక్షనీయుడు ‘ అన్న పదం ఆదిమ భాషలోని హీబ్రూ బైబిలులో ‘మహమ్మదిమ్’ అన్న హీబ్రూ పదము యొక్క అనువాదం. అక్కడ రాబోవు ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ గారు పేరుతో ప్రస్తావించబడ్డారు. ‘మహమ్మద్’ అన్న పేరుకు ‘యిమ్’ అన్న బహువచనపదాన్ని…
Read more


December 25, 2019 0