ముహమ్మద్ Vs. ఈసా

1. ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అరబ్బు వంశస్తుడుఈసా [యేసు] కన్య మరియ కుమారుడు ఇశ్రాయేలు వంశస్తుడు 2. ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ పుట్టుక మరియు మరణాలు సాధారణమైనవే. వాటిలో ఎలాంటి అద్భుతం చోటుచేసుకోలేదు.ఈసా [యేసు] కన్య మరియ కుమారుడు పుట్టుక మరియు మరణము రెండింటిలోను దేవుని అద్భుత కార్యం చోటుచేసుకుంది. తద్వారా దైవప్రవక్తలందరిలోనూ అత్యంత విశిష్టమైనవ్యక్తిగా గొప్పవానిగా నిరూపించబడ్డాడు. 3. ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అరబ్బు దేశములో అరబ్బులమధ్య అరబ్బులను హెచ్చరిస్తు వచ్చిన ఇస్లాము మతప్రవక్త.ఈసా [యేసు]…
Read more


August 5, 2020 0