పామర ప్రవక్త

పామర ప్రవక్త

December 30, 2019 బైబిలులో ముహమ్మద్ 0

బైబిలు వాక్యము

మరియునీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెప్పి అక్షరములు తెలియనివానికి దానిని అప్పగించును అతడు అక్షరములు నాకు తెలియవనును.” (యెషయా.29:12)

దావా ప్రచారకుల వాదన

…to be continued –>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *