ప్రశ్నలు

ప్రశ్నలు

August 11, 2020 ప్రశ్నలు 0

ఈస్లాం ను గురించి అలాగే ముస్లీములు, ముస్లీముల ధార్మిక గ్రంథము ఖురాను, ఖురానులోని అల్లాహ్, మరియు ఇస్లాము మత ప్రవక్త ముహమ్మదును గురించిన ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అనేకం ఉన్నాయి. వాటిలోని కొన్ని ఈ వెబ్సైటుద్వారా మీముందు ఉంచుతున్నాము.

ముస్లీములకు 30 ప్రశ్నలు…

ఒక ముస్లీము కొచ్చిన క్లిష్ట సందేహం…

అల్లాహ్ కు భవిశ్యత్తు ముందే తెలుసా?

ఖగోళ గందరగోళం…

అబ్రహాము బలి: ఇస్సాకా లేక ఇష్మాయేలా?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *