సజీవ సాక్ష్యాలు

సజీవ సాక్ష్యాలు

August 16, 2020 Videos 0

మతమునుండి మార్గములోకి

(17) సహోదరుడు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రహీం గారి సాక్ష్యం…

(16) సహోదరుడు షేఖ్ మఖ్బూల్ గారి సాక్ష్యం…

(15) సహోదరి సుల్తానబేగం గారి సాక్ష్యం…


(14) సహోదరి ఫాతిమా గారి సాక్ష్యం…


(13) సహోదరుడు బురాన్ అలి గారి సాక్ష్యం


(12) సహోదరుడు అహ్మద్ షేక్ గారి సాక్ష్యం


(11) సహోదరుడు షేక్ జానిగారి సాక్ష్యం


(10) సహోదరుడు ఇబ్రహీం సాక్ష్యం…


(9) సహోదరి నజీమున్నీసాబేగం గారి సాక్ష్యం…


(8) బ్రదర్ అజాజ్ గారి సాక్ష్యం


(7) సహోదరి షేఖ్ రజియా గారి సాక్ష్యం


(6) సహోదరుడు ఉస్మాన్ గారి సాక్ష్యం


(5) సహోదరి ఫౌజియా గారి సాక్ష్యం…


(4) సహోదరుడు ఆజాద్ గారి సాక్ష్యం…


(3) సహోదరి మనీషా గారి సాక్ష్యం…


(2) సహోదరుడు తాజుద్దీన్ మసీహా గారి సాక్ష్యం…


(1) సహోదరి నూర్జహాన్ గారి సాక్ష్యం