ముహమ్మద్ సూక్తులు

ముహమ్మద్ సూక్తులు

October 24, 2021 Uncategorized 0

ఇస్లాం మతస్థాపకుడు మరియు ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ గారిపట్ల ముస్లీంలకు అపారమైన భక్తిగౌరవాలుంటాయన్నది జగమెరిగిన సత్యం.

ముహమ్మద్ యొక్క లౌకికజ్ఙానం, శాస్త్రీయ పరిజ్ఙానం, అలాగే ముస్లీం సమాజానికి ఆయన అందించిన నీతిసూక్తుల వివరాలను ఇస్లామీయ గ్రంథాలే పేర్కొంటున్నాయి. వాటి సూత్రాలు తాత్పర్యాలు ముస్లీం సమాజంపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపగలవో వాటిని చదివి మీరే నిర్ణయించుకోండి.

మూత్రాన్నిబట్టి నరకశిక్ష

ఒకసారి ప్రవక్త మదీనా లేదా మక్కా నగరాలలోని సమాధుల ప్రాంతంగుండా వెళుతుండగా అక్కడి సమాధులలో హింసించబడుతున్న ఇద్దరు వ్యక్తుల గొంతు వినిపించింది. ప్రవక్త ఇలా అన్నారు, “ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు హింసించబడటం ఒక పెద్ద పాపం చేయటాన్ని బట్టి కాదు (తప్పించుకోవడానికి).” దాన్ని పొడిగిస్తూ ప్రవక్త ఇలా అన్నారు, “అవును! (ఒక పెద్ద పాపం కోసం వారు హింసించబడ్డారు) నిజానికి వారిలో ఒకడు తన మూత్రంతో కలుషితం కాకుండా తనను తాను రక్షించుకోలేదు, మరొకడు అపవాదాలతో (స్నేహితుల మధ్య శత్రుత్వం కోసం) వెళ్ళేవాడు.
[బుఖారి వాల్యూం 1, బుక్ 4, హదీసు సంఖ్య 217]

జ్వరం నరకమునుండి

అయిషా కథనం:

ప్రవక్త అన్నాడు, “జ్వరం అన్నది నరకం యొక్క వేడినుండి వస్తుంది. కనుక జ్వరాన్ని నీటితో చల్లార్చండి.”
[బుఖారి వాల్యూం 7, బుక్ 71, హదీసు సంఖ్య 621]

నరకంలో అధికసంఖ్యాకులు స్త్రీలు

ప్రవక్త ఇలా జవాబిచ్చాడు, “…నేను నరకాన్ని కూడా చూశాను మరియు నేను ఎన్నడూ చూడలేదు ఇంత భయంకరమైన దృశ్యాన్ని చూశాను. అక్కడ నివసించే వారిలో ఎక్కువ మంది మహిళలు అని నేను చూశాను. ” ప్రజలు అడిగారు, “ఓ అల్లాహ్ ప్రవక్తా! ఎందుకు అలా ఉంది?” ప్రవక్త ఇలా జవాబిచ్చాడు, “వారి కృతజ్ఞత లేని కారణంగా.” వారు అల్లాహ్‌కు కృతజ్ఞత లేనివారా అని ప్రశ్నించారు. ప్రవక్త ఇలా అన్నారు, “వారు తమ జీవిత సహచరులకు (భర్తలకు) కృతజ్ఞత లేనివారు మరియు మంచి పనులకు కృతజ్ఞత లేనివారు.”
[బుఖారి వాల్యూం 2, బుక్ 18, హదీసు సంఖ్య 161]

భక్తులు భయపడటానికి కారణం

అబుబకర్ కథనం:

అల్లాహ్ యొక్క ఉపదేశకుడు ఇలా అన్నాడు: “అల్లాహ్ యొక్క సంకేతాలలో సూర్యుడు మరియు చంద్రులు రెండు సంకేతాలు, మరియు ఒకరి మరణం వలన అవి గ్రహణం చెందవు కానీ అల్లాహ్ అలా చేయటంద్వారా తన భక్తులను భయపెడుతాడు.”
[బుఖారి వాల్యూం 2, బుక్ 18, హదీసు సంఖ్య 158]

అవిశ్వాసుల శిక్ష పెరగటానికి కారణం

అబ్దుల్లహ్ బిన్ ఉబైదుల్లహ్ బిన్ అబి ములైక యొక్క కథనం:

ఇబ్న్ అబ్బాస్ ఇంకా ఇలా అన్నాడు, “ఉమర్ చనిపోయినప్పుడు నేను యిదంతా ఆయిషాతో చెప్పాను మరియు ఆమె ఇలా చెప్పింది, ‘అల్లాహ్ ఉమర్‌పై దయ చూపుగాక. అల్లాహ్ పేరట! అల్లాహ్ యొక్క అపొస్తలులు “విశ్వాసి తన బంధువుల ఏడుపు ద్వారా శిక్షించబడతారని చెప్పలేదు. కానీ అతను చెప్పాడు, “తన బంధువుల ఏడుపు కారణంగా అవిశ్వాసికి అల్లాహ్ శిక్షను పెంచుతాడు.”
[బుఖారి వాల్యూం 2, బుక్ 23, హదీసు సంఖ్య 375]