మసీహ్ మొదటి ఆగమనానికి గల కారణాలు

మసీహ్ మొదటి ఆగమనానికి గల కారణాలు

May 23, 2020 ఈసా అల్-మసీహ్ 0

ఈసా అల్-మసీహ్ దేవుని యొద్దనుండి [అల్లాహ్ యొద్దనుండి] ఈ లోకములోనికి రెండు పర్యాయాలు రావలసి ఉన్నది. అందులో మొదటిది 2000 సంవత్సరాల క్రితమే జరిగి పోయింది. అదే ఆయన మొదటి ఆగమనము. ఆ మొదటి ఆగమనానికి గల ముఖ్య కారణాలు ఇంజీలు గ్రంథములో పేర్కొనబడ్డాయి. అందులో కొన్ని క్రింద యివ్వబడినవి:

(1) ధర్మశాస్త్రము క్రింద వున్న వారిని విడిపించుటకు (గలతీ.4:4-5) ?

(2) మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తముగా వుండుటకు (మార్కు.10:45; 1యోహాను.4:10) ?  

(3) లోకమును/పాపులను రక్షించటకు (లూకా.19:5; యోహాను.3:17; 1తిమోతి.1:15; 1యోహాను.4:14)  ?

(4) భూమిమీద అగ్నివేయుటకు (లూకా.12:49) 

(5) తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చుటకు (యోహాను.6:38; హెబ్రీ.10:7) ?

(6) సమృద్ధి అయిన జీవము కలుగుటకు (యోహాను.10:10)

(7) లోకమునకు వెలుగుగా వుండుటకు (యోహాను.12:46) 

(8) అపవాది క్రియలను లయపరచుటకు (హీబ్రూ.2:14; 1యోహాను.3:8) 

(9) సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు (యోహాను.18:37) 

(10) దేవుని రాజ్యసువార్త ప్రకటించుటకు (యోహాను.4:42)

(11) ధర్మశాస్త్రము మరియు ప్రవక్తల వచనములను నెరవేర్చుటకు (మత్తయి.5:17) ?

(12) మారుమనస్సు పొందవలెనని పాపులను పిలుచుటకు (మార్కు.2:17)

(13) ఘోర మరణాన్ని పొందుటకు (యోహాను.12:24-27) ?

(14) సత్యవంతుని ఎరుగుటకు కావలసిన వివేకమనుగ్రహించుటకు (1యోహాను.5:20)

(15) మాదిరిగా వుండుటకు (ఫిలిప్పీ.2:5; హెబ్రీ.12:1-2; 1పేతురు.2:21) ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *